Nařízení v.v. SLH ČSTV Opava :

Do prvního zápasu OP (pátek 8.10.2010 od 19:30) musí mít každý hráč platnou lékařskou prohlídku, případně čestné prohlašení hráče. Potvrzení platí 2 roky, tzn. kdo má lékařské potvrzení z minulého roku, letos ho mít nemusí.

Formulář stáhnete zde.

Upozornění: Lékařskou prohlídku si hradí každý hráč sám!

Český svaz tělesné výchovy má s pojišťovnou Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřenu smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Tato pojistná smlouva s číslem 495000830-7 je uzavřena na dobu neurčitou, je účinná od 1. ledna 2010. Smlouvou jsou pojištěni členové sportovních, tělovýchovných a turistických svazů, TJ/SK, sdružených v ČSTV, účastníci akcí pořádaných TJ/SK, svazy sdruženými v ČSTV i dalšími subjekty v ČSTV. Text smlouvy i tento text s aktivními odkazy naleznete na www.cstv.cz v sekci Dokumenty, informace – různé.
Pojistné události se i nadále hlásí k likvidačnímu řízení písemně, na tiskopisu pojistitele „Oznámení úrazu“. Tiskopisy lze získat na kterékoliv z poboček pojišťovny na území ČR nebo z internetu na adrese: http://www.koop.cz/data/files/file_49_GENERAL.pdf

Způsob vyplnění „Oznámení úrazu“ zůstává stejný. Na přední straně tiskopisu, rubriku „Vyjádření právnické osoby, která sjednala pojištění ve prospěch fyzické osoby“ vyplní TJ/SK, která je pořadatelem akce, při níž došlo k úrazu (trénink, soutěž, atd.). Příslušná TJ/SK (jedná-li se o akci svazu pak přímo svaz ČSTV) potvrdí razítkem a podpisem odpovědného pracovníka skutečnost, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje. Dále k razítku připojí své evidenční číslo, které jí bylo přiděleno v rámci ČSTV. Uvedení evidenčního čísla TJ/SK je nezbytné. Každá členská TJ/SK má evidenční číslo uvedené v Evidenčním listu ČSTV, případně vám číslo sdělí vaše příslušné regionální sdružení ČSTV.

Vyplněné hlášení pojistné události se zasílá poštou na adresu:
Kooperativa, pojišťovna, a.s.
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 MODŘICE